به نام خداوند بخشنده و مهربان

امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بهترین شما کسی است که قرآن را یاد بگیرد و به دیگران یاد بدهد.

علی علیه السلام می فرماید: قرآن را یاد بگیرید که بهار دلهاست، و نیکو آن را تلاوت کنید که سودمندترین چیز برای شما قرآن است.

تلاش کردیم تا تمام مجموعه ها را به صورت کامل تقدیمتان کنیم اما متأسفانه چند جلسه از برخی آموزش ها موجود نیست که با توجه به اینکه آموزش های مختلف قرار گرفته چیزی از قلم نیفتاده.

آموزش روخوانی قرآن - آقای مهدوی

قسمت ۱ - اشباع هاء ضمیر،قسمت ۲ - رموز وقف سجاوندی

قسمت ۳ - حروف مقطعه، قسمت ۴ - آموزش وقف

قسمت ۵ - التقاء ساکنین، قسمت ۶ - صداهای کوتاه

قسمت ۷ - علامت سکون، قسمت ۸ - حرکت کسره

قسمت ۹ - حروف ناخوانا، قسمت ۱۰ - علامت مد

قسمت ۱۱ - تنوین، قسمت ۱۲ - صداهای کشیده

قسمت ۱۳ - صداهای کشیده، قسمت 14- تشدید

 

 

آموزش روخوانی قرآن - بهروز یاریگل

درس اول - آشنایی با حروف و الفبای زبان

 درس دوم - قرائت ترتیل و تحقیق و تدویر قرآن

درس سوم - مبحث وقف

درس چهارم - بحث وقف در ۷ کلمه استثنایی

درس پنجم - انواع هاء و احکام هاء

درس ششم - مد و تنوین

درس هفتم- وقف

 

 

آموزش روخوانی و روانخوانی - امیرحسین تاجیک

قسمت ۱، حرکات کوتاه، قسمت ۲ ، دو ساکن

قسمت ۳ ، وقف سجاوندی، قسمت ۴ ، خواندن

قسمت ۵ ، تبدیل صداها، قسمت ۶ ، تنوین

قسمت ۷ ، دو ساکن، قسمت ۸ ، فتحه

قسمت ۹ ، حروف ناخوانا، قسمت ۱۰ ، صداهای کشیده

قسمت ۱۱، صداهای کوتاه، قسمت ۱۲،حروف مقطعه

قسمت ۱۳، تنوین، قسمت 14، تمرین

 

 

آموزش روخوانی و روانخوانی - مجید خدایاری

قسمت ۱ ، وقف - قسمت ۲ ، سوره لقمان

قسمت ۳ ، علائم وقف - قسمت ۴ ، مد

قسمت ۵ ، تنوین - قسمت ۶ ، حروف ناخوانا

قسمت ۷ ، اشباع حروف - قسمت ۸ ، کسره و ضمه

قسمت ۹ ، سکون - قسمت ۱۰، صداهای کشیده

قسمت ۱۱، حروف کشیده یا مدی - قسمت ۱۲ ، تشدید

قسمت ۱۳ ، حروف الفبای عربی

 

 

آموزش روخوانی و روانخوانی - محمدرضا پورزرگری

قسمت ۱، وقف - قسمت ۲، حروف مقطعه

قسمت ۳ ، یاء مدی - قسمت ۴ ، حروف ناخوانا

قسمت ۵ ، کسره - قسمت ۶ ، حروف والی

قسمت ۷ ، تشدید- قسمت ۸ ، اشباع حروف

قسمت ۹ ، پ ژ گ چ - قسمت ۱۰ ، واو مدی

قسمت ۱۱ ، وقف - قسمت ۱۲ ، تنوین

قسمت ۱۳ ، آموزش سکون - قسمت ۱۴ ، واو ناخوانا

قسمت ۱۵، مد در قرآن

 

 

آموزش روخوانی و روانخوانی -سرکار خانم مقدسی

قسمت ۱،تنوین - قسمت ۲ ، تشدید

قسمت ۳ ، حروف کشیده - قسمت ۴ ، الف کشیده

قسمت ۵ ، علامت سکون - قسمت ۶ ، کسره

قسمت ۷ ، الف مدی - قسمت ۸، حروف ناخوانا

قسمت ۹ ، یای کشیده - قسمت ۱۰،تشدید

قسمت ۱۱، وقف - قسمت ۱۲ ،تنوین

قسمت ۱۳ ، الفبای عربی - قسمت ۱۴ ، اشباع

قسمت ۱۵ ، علائم وقف

 

 

آموزش روخوانی و روانخوانی - حسین اخوان اقدم

قسمت ۱- حروف والی - قسمت ۲ - تشدید

قسمت ۳ - یای مدی - قسمت ۴ - حرکات کشیده

قسمت ۵ - حروف ناخوانا - قسمت ۶ - حروف مدی

قسمت ۷ - اشباع - قسمت ۸ - حروف مقطعه

قسمت ۹ - حروف ناخوانا - قسمت ۱۰ - علائم وقف

قسمت ۱۱ - تنوین - قست ۱۲ - وقف

قسمت ۱۳ - حرکت کسره - قسمت ۱۴ - حروف عربی

قسمت ۱۵ - بسمله - قسمت ۱۶ - مد

قسمت ۱۷ - التقاع ساکنین - قسمت ۱۸ - اشباع

قسمت ۱۹ - اشباع - قسمت ۲۰ - حروف ناخوانا

قسمت ۲۱ - ترکیب کلمات - قسمت ۲۲ - حروف مقطعه

قسمت ۲۳- علائم وقف قران - قسمت ۲۴ - حروف دائما ناخوانا

قسمت ۲۵ - اشباع - قسمت ۲۶ - انواع وقف

قسمت ۲۷ - تنوین - قسمت ۲۸ - علائم تجویدی

قسمت ۲۹ - حرکات حروف عربی - قسمت ۳۰ - حرکات کوتاه

قسمت ۳۱ - کسره - قسمت ۳۲ - واو ساکن

قسمت ۳۳ - تمرین قرائت - قسمت ۳۴ - سکون

قسمت ۳۵ - حرکات کشیده - قسمت ۳۶ - حروف ناخوانا

قسمت ۳۷ - حروف نا خوانا - قسمت ۳۸ - الف جمع یا زینت

قسمت ۴۱ - علائم وقف - قسمت ۴۲ - مد در قرآن

قسمت ۴۳ - نون ساکن - قسمت ۴۴ - اشباع هاء ضمیر

قسمت ۴۵ - همزه - قسمت ۴۶ - حروف مقطعه